Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa spółki jest:

 1. 36.00.Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 2. 37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 3. 71.20.B - pozostałe badania i analizy techniczne,
 4. 71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 5. 43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 6. 42.21.Z – roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 7. 38.21.Z - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 8. 01.50.Z - uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana),
 9. 46.90.Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
 10. 38.32.Z - odzysk surowców z materiałów segregowanych.
 11. 35.11.Z – wytwarzanie energii elektrycznej,
 12. 35.12.Z – przesyłanie energii elektrycznej
 13. 35.14. Z – handel energią elektryczną,
 14. 35.21.Z – wytwarzanie paliw gazowych.