Zgromadzenie Wspólników

KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

b) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,

c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

e) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa,

f) zmiana umowy Spółki,

g) zmniejszenia lub zwiększenia kapitału zakładowego,

h) połączenie lub przekształcenie Spółki,

i) likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji,

j) umorzenie udziału i określenie warunków umorzenia,

k) wyrażenie zgody na wniesienie części majątku Spółki w charakterze aportu do innej spółki,

l) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawozdaniu zarządu albo nadzoru,

m) decydowanie o tworzeniu funduszy specjalnych Spółki oraz ich regulaminach,

n) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,

o) uchwalenie regulaminu Zarządu,

p) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

q) kształtowanie zasad wynagradzania członków organu zarządzającego,

r) powoływanie i odwoływanie dwóch członków Rady Nadzorczej.