Zgromadzenie Wspólników

KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

- powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,

- udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

- zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa,

- zmiana umowy Spółki,

- zmniejszenia lub zwiększenia kapitału zakładowego,

- połączenie lub przekształcenie Spółki,

- likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji,

- umorzenie udziału i określenie warunków umorzenia,

- wyrażenie zgody na wniesienie części majątku Spółki w charakterze aportu do innej spółki,

- postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawozdaniu zarządu albo nadzoru,

- decydowanie o tworzeniu funduszy specjalnych Spółki oraz ich regulaminach,

- uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,

- uchwalenie regulaminu Zarządu,

- ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

- ustalenie wynagrodzenia miesięcznego dla Prezesa Zarządu Spółki na wniosek Rady Nadzorczej,

- powoływanie i odwoływanie dwóch członków Rady Nadzorczej.