Zatrudnienie

L.p.

Treść

Średnie zatrudnienie
za 12 m-cy 2021 r
(etaty)
Stan na 31.12.2021r
(osoby)

1.

Zatrudnienie

258,5

258

a)

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

160

159

b)

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych

98,5

99

Struktura zatrudnienia wg wykształcenia na dzień 31.12.2021 r.

L.p. Wykształcenie w osobach w %
1. Podstawowe 10 3,88
2. Zasadnicze zawodowe 73 28,29
3. Średnie 88 34,11
4. Wyższe 87 33,72
Razem 258 100