Zatrudnienie

L.p.

Treść

Średne zatrudnienie
za 5 m-cy 2018r
Stan na 31.05.2018r
(osoby)

1.

Zatrudnie

254,5

260

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

166,5

167

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych

88

93

Struktura zatrudnienia wg wykształcenia na dzień 31.05.2018r

L.p. Wykształcenie w osobach w %
1. Podstawowe 11 4,23
2. Zasadnicze zawodowe 88 33,85
3. Średnie 88 33,85
4. Wyższe 73 28,07
Razem 260 100