Zatrudnienie

L.p.

Treść

Średne zatrudnienie
za 2016r
Stan na 31.12.2016r
(osoby)

1.

Zatrudnie

253

261

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

160,5

167

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych

92,5

94

Struktura zatrudnienia wg wykształcenia na dzień 31.12.2016r

L.p.

WYKSZTAŁCENIE

w OSOBACH

w %

1.

Podstawowe

13 4,98

2.

Zasadnicze zawodowe

89 34,10

3.

Średnie

88 33,72

4.

Wyższe

71 27,20
261 100