Platforma zakupowa

Przejdź do platformy

Regulamin obowiązujący Oferentów składających za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.


1. Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus. (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania)
3. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a Oferent składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.
4. Podana przez Dostawcę cena musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia.
5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie netto + podatek VAT.
6. Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Oferent gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.
8. W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia lub ze złożoną przez Oferenta ofertą, PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zwróci przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Oferenta.
9. PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.
10. PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Oferenta, a Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
11. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Oferenta niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty.