Rejestry i ewidencje

W Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadzi się następujące rodzaje rejestrów:

1. Rejestr Korespondencji Przychodzącej i Wychodzącej.

2. Rejestr Zarządzeń wydawanych przez Prezesa Zarządu.

3. Księga Inwentarzowa (środków trwałych) prowadzona przez właściwe Działy.

4. Rejestr niskocennych rzeczowych składników majątku trwałego prowadzony przez właściwe Działy.

5. Rejestr pieczątek.

6. Rejestr zakupionych materiałów biurowych.

7. Rejestr wypisywanych dowodów obrotu materiałowego prowadzony przez właściwe Działy.

8. Rejestr wypadków przy pracy.

9. Rejestr wyjazdów służbowych.

10. Rejestr osób pracujących na stanowiskach w szczególnych warunkach.

11. Rejestr zamówień publicznych.

12. Rejestr kontroli zewnętrznych.

13. Rejestr zgłoszeń awarii oraz innych przypadków związanych z eksploatacją sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

W Spółce prowadzi się następujące rodzaje ewidencji:

1. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych.

2. Ewidencja badań okresowych.

3. Ewidencja zatrudnienia.

4. Ewidencja kar.

5. Ewidencja zwolnień lekarskich.

6. Ewidencja udzielanych pożyczek mieszkaniowych.

7. Ewidencja zapomóg (pracownicy, emeryci).

8. Ewidencja wystawianych zaświadczeń o zatrudnieniu.

9. Ewidencja emerytów i rencistów.

Ponadto w przedsiębiorstwie prowadzone jest przez Dział Techniczny archiwum dokumentacji technicznej, przez Wydział Oczyszczalni ścieków archiwum dokumentacji dotyczącej oczyszczalni ścieków oraz przez Wydział Produkcji Wody archiwum dokumentacji technicznej i dokumentacji dotyczącej produkcji wody i jej jakości.

Archiwizacja dokumentów finasowych, płacowych i kadrowych prowadzona jest prezez Dział Kadr i Administracji

Udostępnianie danych zawartych w powyższych rejestrach i ewidencjach wymaga każdorazowej, pisemnej zgody osoby nadzorującej daną ewidencję lub rejestr.