Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: http://www.pwikgorzow.4bip.pl

Data publikacji strony internetowej: 2004-03-30

Strona aktualizowana jest na bieżąco.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,
 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków.
 • linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 • mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

· cel linku nie jest odpowiednio określony,

· załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,

· pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,

· niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,

 • mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

· pochodzą z różnych źródeł,

· opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

· posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,

· opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-01

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-01

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Specjalista ds. Technicznych – Redaktor BIP

E-mail: it@pwikgo.pl

Telefon: +48 95 728 59 82

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności lub na e-mail: it@pwikgo.pl

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony internetowej, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

Tel.: 95 728 59 50, Fax: 95 728 59 55,

www.pwik.gorzow.pl,

e-mail: sekretariat@pwikgo.pl

Biuro Obsługi Klienta

ul. Śląska 95

66–400 Gorzów Wlkp.

Klienci przyjmowani są:

- poniedziałek, środa – piątek w godzinach 7:00–15:00,

- wtorek w godzinach 7:00-16:00

Numery telefonów: 95-733 55 40, 95-733 55 41, 95-733 55 42,

Fax: 95-729 65 40

e-mail: bok@pwikgo.pl

Budynek BOK jest częściowo dostosowany do wymogów osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Brak dostępności tłumacza migowego.