Klauzula informacyjna RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kosynierów Gdyńskich 47, zwane dalej Administratorem. Osobą, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ich przetwarzaniem jest Inspektor Ochrony Danych: odtj.reszel@gmail.com

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy Administrator przetwarza w celu:

1. zawarcia i wykonania tej umowy – przez czas trwania umowy (RODO – wykonanie umowy) ;

2. wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych za realizowane usługi – przez czas wynikający z przepisów prawa (RODO - obowiązek prawny);

3. ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres, w jakim przedawniają się roszczenia (RODO - uzasadniony interes administratora).

Podanie przez Państwa następujących danych: imienia, nazwiska, imion rodziców, numeru PESEL, adresu świadczenia usługi i adresu do korespondencji jest niezbędne do zawarcia umowy. Numer telefonu i numer rachunku bankowego nie są danymi wymaganymi do zawarcia umowy. Jednak w przypadku regulowania należności przelewem z konta bankowego, numer tego konta również będzie przetwarzany przez Administratora.

Państwa dane nie są transferowane poza granicę Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale mogą być przekazywane bankom lub instytucjom płatniczym w celu dokonania zwrotów na rzecz odbiorcy usług lub w celu realizacji usługi polecenia zapłaty, a także Krajowemu Rejestrowi Długów w razie nieuregulowania należności w terminie.

Administrator nie stosuje automatycznego podejmowania decyzji dotyczących odbiorców usług na podstawie przetwarzanych danych.

Osobom, których dane osobowe przetwarzamy, przysługują następujące prawa:

1. prawo do dostępu do swoich danych i ich poprawiania;

2. prawo do usunięcia danych przetwarzanych bez podstawy prawnej;

3. prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych;

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.


Aby skorzystać z tych praw mogą Państwo skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta znajdującym się na ul. Śląskiej 95 w Gorzowie Wielkopolskim lub wysłać wniosek listownie lub elektronicznie do Administratora na adresy podane na początku tej informacji.