Klauzula informacyjna RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kosynierów Gdyńskich 47, zwane dalej Administratorem. Osobą, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ich przetwarzaniem jest Inspektor Ochrony Danych: odtj.reszel@gmail.com

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy Administrator przetwarza w celu:

1. zawarcia i wykonania tej umowy – przez czas trwania umowy (RODO – wykonanie umowy) ;

2. wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych za realizowane usługi – przez czas wynikający z przepisów prawa (RODO - obowiązek prawny);

3. ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres, w jakim przedawniają się roszczenia (RODO - uzasadniony interes administratora).

Podanie przez Państwa następujących danych: imienia, nazwiska, imion rodziców, numeru PESEL, adresu świadczenia usługi i adresu do korespondencji jest niezbędne do zawarcia umowy. Numer telefonu i numer rachunku bankowego nie są danymi wymaganymi do zawarcia umowy. Jednak w przypadku regulowania należności przelewem z konta bankowego, numer tego konta również będzie przetwarzany przez Administratora.

Państwa dane nie są transferowane poza granicę Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale mogą być przekazywane bankom lub instytucjom płatniczym w celu dokonania zwrotów na rzecz odbiorcy usług lub w celu realizacji usługi polecenia zapłaty, a także Krajowemu Rejestrowi Długów w razie nieuregulowania należności w terminie.

Administrator nie stosuje automatycznego podejmowania decyzji dotyczących odbiorców usług na podstawie przetwarzanych danych.

Osobom, których dane osobowe przetwarzamy, przysługują następujące prawa:

1. prawo do dostępu do swoich danych i ich poprawiania;

2. prawo do usunięcia danych przetwarzanych bez podstawy prawnej;

3. prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych;

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.


Aby skorzystać z tych praw mogą Państwo skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta znajdującym się na ul. Śląskiej 95 w Gorzowie Wielkopolskim lub wysłać wniosek listownie lub elektronicznie do Administratora na adresy podane na początku tej informacji.

Klauzule

1. Wniosek warunki techniczne / odbiory
1) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., ul. Kos. Gdyńskich 47. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: odtj.reszel@gmail.com
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania, sprawozdawczości)
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową realizacji wniosku

2. Wniosek umowa
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kosynierów Gdyńskich 47, zwane dalej Administratorem.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: odtj.reszel@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, której Pani/Pan jest stroną (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO),
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

3. Wniosek rozwiązanie umowy
1) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., ul. Kos. Gdyńskich 47. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: odtj.reszel@gmail.com
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania, sprawozdawczości)
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową realizacji wniosku

4. Przetargi/zamówienia
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 728 59 50 do 52;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. jest Pani Anna Reszel, tel. 509 936 160, e-mail: odtj.reszel@gmail.com;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 – 8a oraz art. 96 ust. 3 – 3b ustawy PZP;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w sytuacji, gdy wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


5. Wnioski, sprawy, pytania
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kosynierów Gdyńskich 47. Osobą, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ich przetwarzaniem jest Inspektor Ochrony Danych: odtj.reszel@gmail.com. Dane przetwarzane będą wyłącznie w celu załatwienia sprawy/udzielenia odpowiedzi na pytania (podstawa: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora). Dane przetwarzane będą nie dłużej, niż jest to konieczne do załatwienia sprawy/udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy o prawie do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.