Zatrudnienie

 

L.p.

 Treść

Średne zatrudnienie
za 5 m-cy 2018r
Stan na 31.05.2018r
(osoby)

 1.

Zatrudnie

  254,5

   260

   

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

  166,5

   167

   

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych

88

  93

 

Struktura zatrudnienia wg wykształcenia na dzień 31.05.2018r

 

L.p. Wykształcenie w osobach w %
1. Podstawowe 11 4,23
2. Zasadnicze zawodowe 88 33,85
3. Średnie 88 33,85
4. Wyższe 73 28,07
Razem      260 100