ZP/1/2018/BK Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie  „Regulaminu  udzielania zamówień  sektorowych  przez  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i Kanalizacji  Sp.  z  o.o. w Gorzowie Wlkp.  współfinansowanych  ze środków  pomocowych  Unii  Europejskiej,  do  których nie  mają  zastosowania  przepisy  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień publicznych” na "Dostawę samochodu specjalistycznego".

Termin składania ofert upłynął: 28.08.2018 r.