Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wymianę podłączenia działki 27/2 w miejscowości Glinik gmina Deszczno”.

W dniu 20.01.2014r. postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „KONKRET” Piotr Przerada Parnica 22, 74 – 110 Banie odstąpił od zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
W związku z tym, że cena najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na podstawie zapisów SIWZ pkt XXIX.2.1) IDW oraz §65 ust. 2 pkt 1 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o.”, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ariańskiej oraz ul. Świerkowej”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych PWiK Sp. z o.o. na: Przełączenie przewodu grawitacyjnego DN 200 bezpośrednio do kolektora sanitarnego DN 1200 w ul. Podmiejska – Warszawska (Rondo Santockie) oraz Przełączenie przewodu tłocznego DN 200 z ul. Strażackiej bezpośrednio do przewodu tłocznego DN 225 w ul. Koniawskiej”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa szatni oraz pomieszczeń TW z modernizacją kotłowni i zabudową układu solarnego ul. Śląska w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie Chróścik, Małyszyn – ul. Małyszyńska, Ustronie oraz Folwarczna”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2013/S 242-421926 z dnia 13-12-2013r.
Przetarg nieograniczony na "Sprzedaż Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. energii elektrycznej".

W dniu 06.02.2014r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ariańskiej oraz ul. Świerkowej”.

W związku z tym, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia, na podstawie zapisów SIWZ pkt XXIX.1.4) IDW oraz §65 ust. 1 pkt 4 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o.”, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę pomp dla Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie Chróścik, Małyszyn – ul. Małyszyńska, Ustronie oraz Folwarczna”.

W związku z tym, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia, na podstawie zapisów SIWZ pkt XXIX.1.4) IDW oraz §65 ust. 1 pkt 4 „Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o.”, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”.


Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę środków chemicznych do dezynfekcji wody”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych PWiK Sp. z o.o. na: Przełączenie przewodu grawitacyjnego DN 200 bezpośrednio do kolektora sanitarnego DN 1200 w ul. Podmiejska – Warszawska (Rondo Santockie) oraz Przełączenie przewodu tłocznego DN 200 z ul. Strażackiej bezpośrednio do przewodu tłocznego DN 225 w ul. Koniawskiej”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę samochodu typu VAN, fabrycznie nowego, rok produkcji 2013 lub 2014”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę samochodu ciężarowego typu VAN, fabrycznie nowego, rok produkcji 2013 lub 2014”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Remont komór z zastawkami na zasyfonowaniu kanalizacji sanitarnej pod rzeką Kłodawką przy ul. Garbary w Gorzowie Wlkp.”.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
45200000–9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45232410–9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę elastycznego rękawa wykonanego z poliestrowej włókniny o strukturze filcowej, nasączonego żywicą termoutwardzalną wraz z montażem w kanale sanitarnym Ø200 mm w ulicy Słonecznej i Różanej w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie projektów przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie realizowanego projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę ciągnika rolniczego dla Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp., fabrycznie nowego, rok produkcji 2013”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Budowę przewodu wodociągowego w miejscowości Gorzów Wlkp. i Wawrów, ul. Walczaka”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa szatni oraz pomieszczeń TW oraz modernizacja kotłowni wraz z zabudową układu solarnego ul. Śląska w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie odwodnionych ustabilizowanych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z miejsca magazynowania Oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę nakładek radiowych do zdalnego odczytu – modernizacja systemu pomiaru i odczytu wodomierzy”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę pomp zanurzeniowych do przepompowni ścieków w Gorzowie Wlkp. oraz gminie Kłodawa, fabrycznie nowych, rok produkcji 2013”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 391230-2013 z dnia 26-09-2013r.
Przetarg nieograniczony na wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych - kalendarze na 2014 rok. ZP/9/2013/PL

W dniu 24.10.2013r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Karnin Osiedle Poznańskie gmina Deszczno”.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę środków chemicznych do dezynfekcji wody”.

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na:

„Dostawę, montaż oraz rozruch palnika biogazowo – olejowego, zasilanego biogazem lub olejem opałowym lekkim, wraz z wyposażeniem do kotła Buderus dla Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 2013/S 183-315022 z dnia 20.09.2013r.
Przetarg nieograniczony na Budowę i wymianę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Santok.

W dniu 02.12.2013r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie 1700 ton odwodnionych ustabilizowanych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z miejsca magazynowania Oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp.”


Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 376824-2013 z dnia 17-09-2013r.
Przetarg nieograniczony na: Inżynier dla Projektu pn. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. ZP/8/2013/PL

W dniu 03.12.2013r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę 550 ton koagulanta żelazowego do oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp.”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę 20 000 kg polielektrolitu do mechanicznego odwadniania osadu na wirówkach w oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę 14000 litrów polielektrolitu do mechanicznego odwadniania osadu na zagęszczarkach w oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na ?Budowę łącznika komunikacyjnego z przebudową parteru budynku biurowego przy ul. Kos. Gdyńskich 47 w Gorzowie Wlkp.?.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431100-7 Kładzenie płytek
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na"

„Budowę łącznika komunikacyjnego
z przebudową parteru budynku biurowego przy ul. Kos. Gdyńskich 47 w Gorzowie Wlkp.”

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431100-7 Kładzenie płytek
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Remont komór z zastawkami na zasyfonowaniu kanalizacji sanitarnej pod rzeką Kłodawką przy ul. Garbary w Gorzowie Wlkp.”.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
45200000–9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45232410–9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na "Przebudowę pomieszczeń w budynku socjalno - biurowym na terenie Centralnej Przepompowni Ścieków ul. Sikorskiego 67 w Gorzowie Wlkp.".
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431100-7 Kładzenie płytek
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Budowę łącznika komunikacyjnego z przebudową parteru budynku biurowego przy ul. Kos. Gdyńskich 47 w Gorzowie Wlkp.”.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431100-7 Kładzenie płytek
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Remont komór z zastawkami na zasyfonowaniu kanalizacji sanitarnej pod rzeką Kłodawką przy ul. Garbary w Gorzowie Wlkp.”.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
45200000–9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45232410–9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Remont dachów budynków przy ul. Kos. Gdyńskich oraz ul. Śląskiej w Gorzowie Wlkp.”.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45000000-7 Roboty budowlane
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
45261900 Naprawa i konserwacja dachów

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Remont dachów budynków przy ul. Żytniej w Gorzowie Wlkp.”.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45000000-7 Roboty budowlane
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
45261900 Naprawa i konserwacja dachów

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę pomp dla Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp., fabrycznie nowych, rok produkcji 2013”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Przebudowę pomieszczeń w budynku socjalno – biurowym na terenie Centralnej Przepompowni Ścieków ul. Sikorskiego 67 w Gorzowie Wlkp.”.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431100-7 Kładzenie płytek
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 136685-2013 z dnia 08-07-2013r.
Przetarg nieograniczony na wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych -
odzież, tekstylia i gadżety. ZP/6/2013/PL

W dniu 05.08.2013r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.


Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę dwóch pomp do ścieków z wałem pionowym, pracujących w układzie suchym, fabrycznie nowych, rok produkcji 2013”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Karnin Osiedle Poznańskie gmina Deszczno".

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wymianę sieci wodociągowej przesyłowej od Łupowa w gminie Bogdaniec do ul. Małyszyńskiej w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę węgla kamiennego „orzech” gatunek I oraz koksu grubego gatunek I.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę środka chemicznego Ferrox C1”

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę wodomierzy”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Przebudowę z rozbudową istniejącego przewodu sanitarnego tłocznego wraz z komorą przyłączeniową i przyłączeniem kanału tłocznego w rejonie ul. Śląskiej w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 91225-2013 z dnia 28-05-2013r.
Przetarg nieograniczony na wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych dla Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6 - odzież i
tekstylia promocyjne

Na podstawie zapisów SIWZ pkt XXIX. IDW oraz art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 91193-2013 z dnia 28-05-2013r.
Przetarg nieograniczony na wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych dla Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6 - gadżety
promocyjne.

Na podstawie zapisów SIWZ pkt XXIX. IDW oraz art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych PWiK Sp.z o.o. na: Wymianę wodociągu w ul. Gorzowskiej w Kłodawie (odcinek od ul. Szkolnej do ul. Chwalęcickiej) oraz Połączenie rurociągów w ul. Dzieci Wrzesińskich – ul. Warszawska DN 100 mm”

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wymianę wodociągu w ul. Chwalęcickiej w Kłodawie gm. Kłodawa”.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 78771-2013 z dnia 16-05-2013r.
Przetarg nieograniczony na wykonanie oraz dostawę materiałów informacyjno - promocyjnych dla Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6

W dniu 17.06.2013r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 71067-2013 z dnia 09-05-2013r.
Przetarg nieograniczony na wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych dla
Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6.

W dniu 29.05.2013r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.


Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie 11000 ton odwodnionych ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp. (kod odpadu 19 08 05), w tym 8000 ton bezpośrednio po odwodnieniu na wirówkach oraz 3000 ton pochodzących z miejsca magazynowania.

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych zaplanowanych do realizacji w 2013r.”

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony

Dotyczy ogłoszenia nr 145706-2013 z dnia 12-04-2013r.
Przetarg nieograniczony na wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych dla
Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6.

Na podstawie zapisów SIWZ pkt XXIX. IDW oraz art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych zaplanowanych do realizacji w 2013r.”

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę wodomierzy i nakładek radiowych do zdalnego odczytu”

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych zaplanowanych do realizacji w 2013r.”

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” ZP/3/2013/S

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na „Dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.”

Postępowanie zakończone.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową PWiK Sp. z o.o. na Serwis kogeneratora MB 3042 L5 pracującego w oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp., w zakresie mechanicznym, elektrycznym oraz AKPiA”.

Postępowanie zakończone.